regulamin

Rozmiar czcionki: AAA
§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Umowy Sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym www.demico.pl Danuta Walkowicz Kwaśniewska z siedzibą w Katowicach, ul. Śląska 88 40-742 Katowice, NIP 643 000 70 19, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@demico.pl, nr telefonu 32 351 32 20 z jednej strony a konsumentem lub przedsiębiorcą z drugiej strony.
2. Przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego, (zwanym dalej również Sklepem), jest sprzedaż towarów: mebli dla hotelu, gastronomii, ogrodu, biura, domu oraz innych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Adres strony internetowej Sklepu Internetowego to www.demico.pl
Formami kontaktu ze Sklepem Internetowym jest adres emailowy: info@demico.pl oraz telefony o numerach 32 351 32 20, 32 351 32 21, 32 351 32 22, 32 351 32 25, 32 351 3211
3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane są jako ceny netto i brutto. Do cen netto należy doliczyć 23% VAT. Ceny podane w sklepie nie obejmują kosztów wysyłki bądź transportu i montażu, zatem do cen podanych w Sklepie Internetowym należy doliczyć powyższe koszty.
4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. W razie dokonanej płatności przez Klienta w przypadku braku towaru, Sklep Internetowy zwraca Klientowi z powrotem całą dokonaną przez niego płatność przelewem bądź w kasie Sklepu Internetowego niezwłocznie od dnia poinformowania Klienta przez Sklep Internetowy o braku towaru.
5. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem produkowanych oraz proponowanych przez nas mebli.
6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczać produkty oferowane w sklepie w stanie wolnym od jakichkolwiek wad. Przedstawione w Sklepie Internetowym próbki wybarwień mogą nieznacznie różnić się od oryginału. Różnice kolorystyczne między próbką a wyrobem gotowym mogą m.in wynikać ze złej kalibracji monitora i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Drobne odstępstwa w odcieniach stelaży, siedzisk (skaju, tkaniny), blatów, poszczególnych elementów stołów, elementów drewnianych, wyplotów zamówionych produktów są dopuszczalne i Sklep Internetowy nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wymiary prezentowanych mebli podane są z tolerancją +/- 3 %


§2
Słowniczek i objaśnienia.

1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Za przedsiębiorcę rozumie się wszelkie inne podmioty nie będące konsumentami, w szczególności osobę fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
3. Kupujący, Klient, Zamawiający – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym - zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
4. Za umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Za rękojmie uznaje się wady fizyczne lub prawne rzeczy za które to sklep odpowiada względem przedsiębiorców w przypadku sprzedaży towarów na podstawie umowy sprzedaży w sposób określony w § 3 ust 1 lit a), b), c).
6. Za ustawę konsumencką uznaje się ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
7. W przypadku zawarcie umowy z konsumentem w sposób wskazany w ust. 3, tj. niezależnie od treści niniejszego regulaminu w pierwszej kolejności wszelkie prawa i obowiązki stron reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jednakże w przypadku rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego przed zapisani niniejszego regulaminu.
8. W przypadku zawarcia umowy z przedsiębiorcą w sposób wskazany w ust. 3, tj. niezależnie od treści niniejszego regulaminu w pierwszej kolejności wszelkie prawa i obowiązki stron reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny


§3
Składanie zamówień

1. Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie w następujący sposób: faksem pod numerem 32 351 32 13 pocztą elektroniczną (e-mailem) pod adresem info@demico.pl, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, osobiście w siedzibie sklepu.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wypełnić formularz zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Jednocześnie w przypadku gdy klientem jest konsument, zostaje on poinformowany w sposób jasny i zrozumiały zgodnie z treścią art. 12 ustawy konsumenckiej w tym m.in. o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
4. Ponadto w przypadku każdego kupującego sklep określa warunki i zasady płatności w tym kwotę zaliczki jaką kupujący musi zapłacić w przypadku zawarcia umowy. Do zawarcia umowy z kupującym dochodzi tylko i wyłącznie wtedy kiedy w terminie określonym przez strony kupujący uiści wskazaną kwotę zaliczki na rachunek bankowy Sprzedającego o nr:

ING Bank Śląski 97 1050 1357 1000 0022 2551 2876
Alior Bank 08 2490 0005 0000 4530 4498 0681
Konto walutowe EURO
Alior Bank PL 08 2490 0005 0000 4600 7675 5024 SWIFT ALBPPLPW

5. W przypadku kliknięcia potwierdzenia przez Kupującego bądź w przypadku towarów na zamówienie w przypadku kliknięcia potwierdzenia i wpłaty zaliczki przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy między Kupującym a Sklepem Internetowym, co stwierdza odpowiednia informacja na stronie internetowej formularza. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, a w przypadku towarów na zamówienie dodatkowo wpłata zaliczki.
6. Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu o tym, iż zostało ono przyjęte do realizacji wraz z potwierdzeniem ceny i terminu realizacji. Sprzedawca informuje wówczas e-mailem Kupującego o tym, że umowa została zawarta i jednocześnie jako załącznik do wyżej wskazanego emaila dołącza niniejszy Regulamin. Sprzedawca informuje także e-mailem Kupującego o sposobie i terminie płatności.
7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący wówczas decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku realizacji części zamówienia bądź anulowania w całości zamówienia środki pieniężne zapłacone przez Kupującego są częściowo bądź w całości zwracane niezwłocznie Kupującemu przez Sprzedającego przelewem bądź w kasie Sprzedającego.
8. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon. Zamawiający towar upoważnia Sklep Internetowy do wystawienia faktury VAT.
9. Towar pozostaje własnością Sklepu Internetowego do momentu zapłaty całej ceny.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionego towaru, na adres wskazany przez Kupującego, dopiero po wpłynięciu pełnej zapłaty z tytułu zawieranej umowy sprzedaży na konto Sklepu Internetowego.


§ 4
Formy płatności

1. Za zamówiony towar Sklep nalicza cenę według Cennika podanego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Strony dopuszczają możliwość negocjowania niższej ceny w przypadku zakupu hurtowego.

2. Za zamówiony towar Klient płaci w następujące, niżej wskazane sposoby z uwzględnieniem ustalonego przez strony sposobu płatności:

a) za pobraniem - płatne u kuriera przy odbiorze przesyłki.

b) przedpłatą – przelewem najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania emaila od Firmy, że towar jest już gotowy do odbioru na rachunek Firmy podany

c) gotówką lub kartą w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście

3. Istnieje również możliwość zapłaty w systemie ratalnym, oferowanym przez Meritum BankLeasing.

§ 5
Realizacja zamówień

1. Standardowo czas realizacji zamówienia to termin od 1 do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, z tym że z uwagi na specyfikę produkcji towarów u Sprzedającego czas ten może się wydłużyć, w szczególności w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedającego. Przedłużony termin realizacji zamówienia jest uzasadniony powyższymi okolicznościami. Klient jest wówczas informowany niezwłocznie o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą w ciągu dwóch dni roboczych. Zamówiony towar dostarczany jest na koszt klienta. Dokładny koszt przesyłki podany jest zawsze przez Sklep Internetowy po złożeniu zamówienia.

3. Sklep Internetowy zapewnia swoim klientom możliwość śledzenia losów przesyłki po numerze listu przewozowego. Wszystkie niezbędne informacje wysyłane są do Państwa drogą e-mailową w momencie nadania przesyłki.

4. Zamawiający otrzymujący towar firmą kurierską ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia do budynku, o ile nie uzgodniono innych warunków dostawy.

5. Dowód zakupu ( faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych od daty dostawy.

6. Poglądowy cennik kosztów transportu jest zapisany pod niniejszym regulaminem i stanowi jego załącznik.

§ 6
Rękojmia
Procedura rozpatrywania reklamacji

1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy konsumenckiej
2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest przedsiębiorca. W takim przypadku przedsiębiorcy przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z rękojmi konsument:

a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo w przypadku gdy wada jest istotna odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie konsument zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
9. Zgłoszenie zaistnienia wady konsument powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Zapisy te stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
11. Naprawa lub wymiany rzeczy na nową od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie niewynikającym z możliwości faktycznych oraz trudności naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

§ 7
Gwarancja

1. Niezależnie od uprawnień Konsumenta co do rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, Kupujący jest uprawniony do korzystania z gwarancji producenta. Wszystkie zakupione towary posiadają gwarancję producenta. Warunki eksploatacji i użytkowania mebli dostarczane są wraz z towarem.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz wywołane innym czynnikiem zewnętrznym spowodowane przez użytkownika, a w szczególności uszkodzenia wynikłe na skutek:

a) niewłaściwego użytkowania wyrobu,

b) niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,

c) naturalnego zużycia wyrobu,

d) mechanicznego uszkodzenia wyrobu

e) samowolnych napraw

f) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmiot inny niż Sprzedający

g) transportu,

h) przeładunku oraz niewłaściwego składowania.

4. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamowanego produktu w punkcie sprzedaży.

5. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedstawić niezwłocznie po stwierdzeniu usterek, pisemnie na adres e-mail: info@demico.pl lub fax 32 35 13 213, pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu powinien być podany opis usterek, numer faktury oraz data zakupu, zdjęcia uszkodzeń, na których są on dobrze widoczne.

6. Sprzedawca jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń po obejrzeniu zdjęć, w szczególnych przypadkach Klient zobowiązany będzie do dostarczenia mebli do siedziby Sklepu Internetowego. Obowiązkiem Kupującego jest należyte zabezpieczenie towaru reklamowanego przed uszkodzeniami w trakcie transportu do siedziby Sklepu. Zwracany wadliwy towar winien zostać zaopatrzony we wszelkie dodatki, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, wkręty, zatyczki, instrukcje itp.).

7. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu wadliwego na wyrób wolny od wad w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia wad fizycznych, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep Internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub za zgodą Kupującego zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

8. Jeśli rzecz ma wadę, Sklep w pierwszej kolejności usuwa wadę. Jeśli nie jest możliwe usunięcie przez Sklep wady, wymienia rzecz wadliwą na wolną od wad. Jeśli jest możliwe usunięcie wady, Kupujący ma uprawnienie wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad dopiero wówczas gdy Sklep usuwała wadę dwukrotnie, a rzecz wciąż posiada wadę.

9. Po wykonaniu naprawy lub wymiany produkt zostanie wydany Kupującemu w miejscu oddania produktu do naprawy. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

10. Żaden spór dotyczący zakwestionowania wyrobu nie daje Kupującemu uprawnienia do zawieszenia lub odroczenia płatności.

11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się pod treścią niniejszego regulaminu jest zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Możliwość zwrotu nie dotyczy towarów, które są wykonywane ściśle pod zamówienie Konsumenta zgodnie z poniższym zestawieniem przypadków braku odstąpienia od umowy.

2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot równowartości ceny towaru wraz z kosztami najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, tym niemniej koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

3. Wystawienie faktury korygującej i wysłanie jej Konsumentowi wraz z fakturą pierwotną, a tym samym zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru. W przypadku przesyłki wynikającej z odstąpienia od umowy lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji Konsument ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep Internetowy. Za zagubienie przesyłki Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności.

4. Brak prawa odstąpienia od umowy dla Konsumenta, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, występuje w przypadku umów:1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
Dane klienta

1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. W tym celu dane osobowe będą przekazywane firmom współpracującym, takim jak: firmie kurierskiej – w przypadku skorzystania z tej opcji firmie Ratalnej lub Leasingowej – w przypadku skorzystania z tych opcji pracownikom Firmy - celem telefonicznej weryfikacji zamówienia, odpowiedzi na wiadomość e-mail czy wysłania materiałów marketingowych współpracującym księgowym – celem wystawienia, wysłania i rozliczenia faktury VAT.

3. W przypadku zapytań bądź kontroli czy innego postępowania prowadzonego przez Generalny Inspektorat Danych Osobowych, Policję, sądy, Urząd Skarbowy i inne instytucje państwowe, w uwarunkowanych przez prawo polskie i europejskie sytuacjach, w których administrator danych ma obowiązek udostępnienia danych osobowych, Sklep jest zobowiązana do przekazania danych osobowych klienta.

4. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Kupujący dokonujący zakupów, automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jednocześnie oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu, co oznacza, że w sytuacjach spornych nie może powoływać się na nieznajomość Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży – środkiem do tego przewidzianym jest m.in. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ustanowiony na podstawie art. 633 Kodeksu Postępowania Cywilnego bądź mediacja prowadzona przez mediatora na podstawie powyższego kodeksu.

4. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia i obowiązują one od dnia następnego po dniu dokonaniu zmian, chyba że Firma postanowi, że będą one obowiązywały później, Do umów zawartych w danym dniu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy miłego użytkowania.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

................................................ ......................, dn. ......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................
podpis konsumenta

Poglądowy cennik usług transportowych

Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranego asortymentu oraz zakupionej ilości.

PACZKA
paczka standard do 30 kg: 11, 50 zł netto
suma wszystkich wymiarów do 220 cm
długość do max. 140 cm
szerokość do max. 80 cm
wysokość do max. 80 cm

paczka niestandard do 30 kg - dopłata: + 7, 00 zł netto
suma wszystkich wymiarów do 260 cm
długość do max. 180 cm
szerokość do max. 80 cm
wysokość do max. 80 cm
+ opłata paliwowa i drogowa: 20 % stawki podstawowej (stawka zmienna)

Usługi dodatkowe:
płatność za pobraniem: +2, 00 zł netto
ubezpieczenie paczki: do 500 zł netto gratis, powyżej: +1, 50 zł netto
doręczenie do osoby prywatnej: +1, 00 zł netto
awizacja telefoniczna: +2, 00 zł netto

PALETA
Paleta do 500 kg – 100,00 zł netto
Paleta 501 – 1000 kg – 120,00 zł netto

Wymiary palety
długość: 120 cm
szerokość: 80 cm
wysokość do max.: 180 cm
lub
długość: 120 cm
szerokość: 120 cm
wysokość do max. 180 cm

Usługi dodatkowe:
płatność za pobraniem: +15, 00 zł netto
ubezpieczenie paczki: do 500 zł netto gratis, powyżej +1, 50 zł netto
zwrot do europalety: +7, 00 zł netto

Do podanych powyżej cen należy dodać 23 % podatku VAT.

Twój koszyk
Wartość 0,00 PLN
Ilość pozycji 0
Panel logowania
login:
hasło:
Newsletter

Demi Co.-aktualności

Nowości

Promocje

e-mail:
AKTUALNOŚCI
ZMIANA GODZIN OTWARCIA

Translator
Rzetelna Firma
To już 24 lata !!! Witamy w Rajskiej krainie krzeseł i stołów.
Jeśli szukasz krzeseł, foteli, hokerów, stołów dla domu, gastronomii, ogrodu, biura, hotelu, szkoły, sali bankietowej, konferencyjnej, holu, recepcji, szatni czy audytorium, to...
czytaj więcej >>>
Stół ST-DC-CONO
Miło nam poinformować, że wprowadziliśmy nowość do naszej oferty stołów- Stół ST-DC-CONO... zobacz więcej>>>
Podziękowania za odwiedzenie stoiska na Targach Gastonomicznych EUROGASTRO
Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska na...czytaj więcej >>>
Herzlichen Dank
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir bedanken uns herzlich für Ihren Besuch an unserem Messestand....siehe mehr>>>
Nasi klienci naszą inspiracją
Firma Demi Co. specjalizuje się w produkcji blatów...
czytaj więcej >>>